Entergy New Orleans Residential Appliance Saturation Survey

Frequently Asked Questions

What is the Entergy New Orleans Residential Appliance Saturation Survey?

The Residential Appliance Saturation Survey is a comprehensive study of residential energy use. The survey asks households to provide information on appliances, equipment, and general energy use. The survey is conducted periodically.

Who is the sponsor of the Residential Appliance Saturation Survey?

Entergy New Orleans is sponsoring the Residential Appliance Saturation Survey. Entergy New Orleans has contracted with ADM Associates to conduct the study.

Where can I get help to complete this survey?

ADM Associates has been hired by Entergy New Orleans to manage this study. Contact the ADM survey support team by emailing them at: Survey2018@surveys.admenergy.com or calling them on the toll-free line at 1 (888) 200-8221. ADM representatives are available to answer questions about this survey Monday through Friday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Central Time.

What if I don’t know the answer to some of the questions?

Do your best to answer all of the questions. If you do not know the answer to a question, just move on to the next one. Please answer the questions as they pertain to your residence or unit only.

Will the Entergy and ADM keep my information confidential?

Yes. To protect your privacy a unique ID was assigned to your household. Survey results are reported in anonymous or summary form and will not reveal individual identities.

Why does my response matter to the Entergy New Orleans?

The more people that complete their surveys, the better that we can plan for future energy needs in New Orleans. It is important that we get an up-to-date picture of how residents use energy so that we can ensure that there is adequate energy available to meet New Orleans’ future needs.

How do I benefit by answering the Residential Appliance Saturation Survey?

Your participation supports planning activities that help your community, and the information you collect can reveal potential energy improvements in your own household.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la Encuesta de Saturación de Electrodomésticos Residenciales de Entergy New Orleans?

La Encuesta de Saturación de Electrodomésticos Residenciales es un estudio integral del uso residencial de la energía. La encuesta les pide a los hogares proporcionar información sobre electrodomésticos, equipos y uso general de la energía. La encuesta se realiza periódicamente y ya se han llevado a cabo dos estudios en AÑO y AÑO.

¿Quién es el patrocinador de la Encuesta de Saturación de Electrodomésticos Residenciales?

Entergy New Orleans patrocina la Encuesta de Saturación de Electrodomésticos Residenciales. Entergy New Orleans contrató a ADM Associates para llevar a cabo el estudio.

¿Dónde puedo encontrar ayuda para completar esta encuesta?

Entergy New Orleans contrató a ADM Associates para que gestionen este estudio. Contacte al equipo de soporte de la encuesta enviándoles un correo electrónico a la dirección: Survey2018@surveys.admenergy.com o llamándolos al número gratuito 1 (888) 200-8221. Los representantes de ADM están disponibles para responder preguntas sobre esta encuesta de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Centro.

¿Qué pasa si no sabe la respuesta a algunas de las preguntas?

Haga un esfuerzo por responder todas las preguntas. Si no sabe la respuesta a una pregunta, omítala y pase a la siguiente. Por favor, responda solamente las preguntas pertinentes para su residencia o unidad.

¿Entergy y ADM mantendrán la confidencialidad de mi información?

Sí. Para proteger su privacidad, se le ha asignado una identificación (ID) única a su hogar. Los resultados de la encuesta se reportan de forma anónima o resumida y no se revelan identidades individuales.

¿Por qué mi respuesta es importante para Entergy New Orleans?

Mientras más personas completen la encuesta, mejor podremos planificar para las necesidades energéticas futuras en Nueva Orleans. Es importante que tengamos una imagen actualizada de cómo los residentes usan la energía de forma que podamos garantizar que haya suficiente energía disponible para satisfacer las necesidades futuras de Nueva Orleans.

¿Cómo me beneficia a mí responder la Encuesta de Saturación de Electrodomésticos Residenciales?

Su participación respalda las actividades de planificación que ayudan a su comunidad y la información que usted aporta puede revelar posibles mejoras energéticas que podría implementar en su propio hogar.

Câu Hỏi Thường Gặp

Khảo Sát về Độ Bão Hòa của Thiết Bị Dân Dụng của Entergy New Orleans là gì?

Khảo Sát về Độ Bão Hòa của Thiết Bị Dân Dụng là một nghiên cứu toàn diện về việc sử dụng năng lượng tại khu vực dân cư. Khảo sát sẽ yêu cầu các hộ gia đình cung cấp thông tin về các thiết bị, trang bị và việc sử dụng năng lượng nói chung. Khảo sát được thực hiện định kỳ, với hai nghiên cứu trước đây đã được hoàn thành vào NĂM và NĂM.

Ai là nhà tài trợ của Khảo Sát về Độ Bão Hòa của Thiết Bị Dân Dụng?

Entergy New Orleans đang tài trợ cho Khảo Sát về Độ Bão Hòa của Thiết Bị Dân Dụng. Entergy New Orleans đã ký hợp đồng với ADM Associates để tiến hành nghiên cứu.

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu để hoàn thành khảo sát này?

ADM Associates đã được Entergy New Orleans thuê để quản lý nghiên cứu này. Liên hệ với nhóm hỗ trợ khảo sát của ADM bằng cách gửi email cho họ theo địa chỉ: Survey2018@surveys.admenergy.com hoặc gọi cho họ theo số điện thoại miễn phí 1 (888) 200-8221. Nhân viên của ADM sẵn sàng trả lời các thắc mắc về khảo sát này từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều theo Giờ Miền Trung.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không biết câu trả lời cho một số câu hỏi?

Hãy cố gắng hết sức trả lời tất cả các câu hỏi. Nếu bạn không biết câu trả lời cho một câu hỏi, chỉ cần chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Vui lòng trả lời các câu hỏi khi câu hỏi chỉ liên quan đến nơi ở hoặc khu nhà ở của bạn.

Entergy và ADM có giữ bảo mật cho thông tin của tôi không?

Có. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, một ID duy nhất đã được gán cho hộ gia đình bạn. Kết quả khảo sát được báo cáo dưới dạng ẩn danh hoặc tóm tắt và sẽ không tiết lộ danh tính cá nhân.

Tại sao câu trả lời của tôi lại quan trọng đối với Entergy New Orleans?

Càng nhiều người hoàn thành khảo sát, chúng tôi càng có thể lên kế hoạch tốt hơn cho những nhu cầu năng lượng trong tương lai ở New Orleans. Điều quan trọng là chúng tôi có được một bức tranh cập nhật về cách cư dân sử dụng năng lượng để chúng tôi có thể đảm bảo rằng có đủ năng lượng đáp ứng cho những nhu cầu trong tương lai của New Orleans.

Tôi có lợi gì khi trả lời Khảo Sát về Độ Bão Hòa của Thiết Bị Dân Dụng?

Sự tham gia của bạn hỗ trợ các hoạt động lên kế hoạch giúp ích cho cộng đồng của bạn và thông tin bạn thu thập có thể cho biết những khả năng cải thiện việc sử dụng năng lượng trong hộ gia đình bạn.