Chính sách bảo mật của khảo sát

ADM Associates (ADM) là một công ty nghiên cứu quốc gia chuyên về nghiên cứu năng lượng và đánh giá chương trình. ADM có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong cuộc khảo sát này. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập có thể bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ nhà và địa chỉ email của bạn.

Việc tham gia vào nghiên cứu này là tự nguyện và bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, bằng cách không hoàn thành khảo sát này hoặc sau đó bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả dưới đây: “Bạn có thể liên hệ với ai nếu có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu này hoặc chính sách quyền riêng tư này?”.

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho nghiên cứu khảo sát của ADM.

Thông tin chi tiết về công ty của ADM là gì?

ADM là một công ty nghiên cứu quốc gia chuyên về nghiên cứu năng lượng và đánh giá chương trình. ADM tiến hành nghiên cứu thay mặt cho khách hàng của mình, những người thường là các cơ quan chính phủ hoặc tiện ích. Thông tin bổ sung về ADM có thể được tìm thấy tại:

https://admenergy.com/company/

ADM thu thập thông tin gì về bạn?

Nếu bạn chọn thực hiện khảo sát này, ADM sẽ thu thập dữ liệu mà bạn cung cấp khi bạn hoàn thành khảo sát. Ngoài ra, thông tin liên hệ của bạn và ID khảo sát ngẫu nhiên được liên kết với phản hồi của bạn. Khi hoàn thành một cuộc khảo sát trực tuyến, phần mềm khảo sát cũng sẽ thu thập dữ liệu về vị trí kinh độ và vĩ độ của bạn dựa trên địa chỉ IP của bạn.

ADM đang thu thập thông tin của tôi cho ai?

ADM thu thập dữ liệu thay mặt cho các khách hàng tài trợ cho nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện. Trong hầu hết các trường hợp, ADM sẽ xác định nhà tài trợ cho cuộc nghiên cứu khi chúng tôi liên hệ với bạn để hoàn thành cuộc khảo sát. Bất cứ lúc nào, bạn có thể liên hệ với ADM để yêu cầu danh tính của nhà tài trợ nghiên cứu bằng cách trả lời email tuyển dụng, yêu cầu nhà điều hành điện thoại liên hệ với bạn hoặc trả lời liên hệ của ADM được liệt kê trong thư bưu điện mà bạn nhận được. Bạn cũng có thể liên hệ với ADM qua email được gửi tới: admsurveyresearch@admenergy.com

Hoặc gửi thư giấy đến:

ADM Associates
Attn: Survey Research Department
3239 Ramos Circle
Sacramento, CA 95827

ADM sử dụng phần mềm nào để thu thập câu trả lời khảo sát?

ADM sử dụng Qualtrics để thu thập phản hồi khảo sát bằng biểu mẫu trực tuyến và qua điện thoại. Thông tin thêm về Qualtrics có thể được tìm thấy tại:

https://www.qualtrics.com/

Chính sách bảo mật của Qualtrics có thể được tìm thấy tại:

https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

ADM sẽ sử dụng các câu trả lời khảo sát đã thu thập như thế nào?

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân được sử dụng để mời bạn tham gia vào nghiên cứu này. Sự tham gia của bạn vào nghiên cứu này, cùng với các câu trả lời cá nhân của bạn cho các câu hỏi sẽ được ADM giữ bí mật. ADM có thể chia sẻ những phản hồi mà bạn cung cấp với khách hàng tài trợ cho nghiên cứu.

Câu trả lời của bạn cho cuộc khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu được công bố sẽ được ẩn danh, chỉ là thông tin thống kê và chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ KHÔNG bị nhận dạng trong bất kỳ kết quả nào được công bố. Nếu bạn liên hệ với ADM vì bất kỳ lý do nào liên quan đến nghiên cứu này, chi tiết liên hệ của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của bạn. Khi đáp ứng yêu cầu của bạn, ADM có thể cung cấp thông tin của bạn cho khách hàng tài trợ cho nghiên cứu nếu điều đó là cần thiết để giải quyết yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân nào về tôi mà ADM thu thập mà không được thu thập thông qua khảo sát?

ADM thường nhận thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích thu thập dữ liệu khảo sát từ khách hàng mà ADM đang tiến hành nghiên cứu. Thông tin được thu thập có thể bao gồm:

  • Tên cá nhân hoặc doanh nghiệp
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ sinh sống trên thực tế
  • Số tài khoản tiện ích

Trong một số trường hợp hạn chế, ADM có thể mua dữ liệu từ nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm thông tin cá nhân.  

Ai sẽ có quyền truy cập vào thông tin của bạn?

Quyền truy cập vào thông tin của bạn sẽ được giới hạn cho nhân viên dự án nghiên cứu hoặc những người cần quyền truy cập để hỗ trợ các hệ thống được sử dụng cho nghiên cứu này, chẳng hạn như khảo sát trực tuyến và hệ thống phân tích dữ liệu nghiên cứu.

ADM cung cấp phân tích về các câu trả lời khảo sát mà bạn và những người khác cung cấp ở dạng tóm tắt cho khách hàng tài trợ cho nghiên cứu và những phân tích này cũng có thể được trình bày trong báo cáo có sẵn công khai. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ công khai. ADM có thể truyền các câu trả lời khảo sát cá nhân của bạn một cách an toàn, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn, tới khách hàng mà ADM thu thập dữ liệu của bạn. Sẽ KHÔNG có cách nhận dạng bạn trong bất kỳ kết quả nào được công bố.

ADM sẽ lưu giữ thông tin bạn cung cấp trong bao lâu?

ADM sẽ hủy một cách an toàn mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sau ba năm lưu giữ.

ADM sẽ đảm bảo việc bảo mật giữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, trộm cắp hoặc lạm dụng. Các biện pháp phòng ngừa này bao gồm bảo mật vật lý thích hợp cho văn phòng của chúng tôi, truy cập có kiểm soát vào hệ thống máy tính của chúng tôi, bao gồm các yêu cầu xác thực đa yếu tố và sử dụng các kết nối internet được mã hóa, an toàn khi thu thập phản hồi của bạn.

Khảo sát này có sử dụng Cookie hoặc mã tương tự không?

Phần mềm khảo sát mà ADM sử dụng có thể sử dụng cookie. Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để thu thập thông tin và gửi thông tin đó đến bên đã đặt cookie.

Các tệp này được sử dụng để kiểm soát chất lượng, xác thực và quan trọng hơn là để ngăn chúng tôi gửi lời nhắc cho bạn về một cuộc khảo sát trực tuyến mà bạn đã hoàn thành. Bạn có thể xóa ‘cookie’ hoặc ngăn việc sử dụng chúng bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt trên máy tính của mình.

Phần mềm khảo sát trực tuyến cũng thu thập thông tin về hệ điều hành, cài đặt ngôn ngữ trình duyệt, cài đặt hiển thị và loại trình duyệt của bạn để đảm bảo rằng bảng câu hỏi khảo sát được gửi ở dạng phù hợp với phần mềm và máy tính bạn đang sử dụng.

Liên hệ với ai nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu này hoặc chính sách bảo mật này?

Nếu bạn có thắc mắc về nghiên cứu này hoặc thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào, vui lòng liên hệ với ADM Associates qua email được gửi tới: admsurveyresearch@admenergy.com

Hoặc gửi thư giấy đến:

ADM Associates
Attn: Survey Research Department
3239 Ramos Circle
Sacramento, CA 95827

Theo yêu cầu, ADM sẽ xóa mọi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho ADM. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với ADM qua email được gửi tới admsurveyresearch@admenergy.com với dòng chủ đề “ADM Associates Data Privacy” (Quyền riêng tư về dữ liệu liên quan đến ADM Associates).

Hoặc gửi thư giấy đến:

ADM Associates
Attn: Data Privacy
3239 Ramos Circle
Sacramento, CA 95827

 

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này:

Chúng tôi luôn xem xét chính sách quyền riêng tư của mình và chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 6 năm 2022.